CAB20MBC471A0809

در فیلم پیش رو عیب یابی و تست نشتی سیستم تعلیق بادی Airmatic خودروی مرسدس بنز S500 را مشاهده می کنید.با استفاده از جی اسکن می توانید اجزای این سیستم را تست عملگر انجام دهید و در قسمت عملیات ویژه تست نشتی سیستم را انجام دهید.همه مدل های مرسدس بنز مجهز به سیستم AIRMATIC نیستند و این سیستم تعلیق فعال در خودروهای لوکس و گران قیمت مرسدس بنز استفاده می شود.