در موارد زیر نیاز است که تعریف دریچه گاز را انجام دهید تا دور آرام موتور تنظیم شود:

۱) شستشوی دریچه گاز

۲) تعویض دریچه گاز

۳) گاهی مواقع برداشتن سرباتری یا قطع تغذیه برق در فیلم آموزشی پیش رو روش تعریف دریچه گاز خودروی نیسان مورانو را مشاهده می کنید.