b50f

 

برای تعریف ریموت خودروی بسترن (آسا) besturn B50 باید طبق مراحل زیر پیش برویم:

1) پنج بار سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار داده و خارج می کنیم .

2) بعد از شنیدن صدای بیزر، یکی از دکمه های ریموت را فشاردهید.

3) در این مرحله تعریف ریموت تکمیل می شود، در صورتی که  ریموت تعریف نشد، مراحل بالا را به دقت تکرار کنید.