برای تعریف ریموت خودروی دنا با دستگاه جی اسکن باید از منوی ایران خودرو، خودروی دنا را انتخاب کنید، سپس از سیستم SMS، یونیت BCM را انتخاب کنید و در منوی عملیات ویژه، گزینه تعریف ریموت را تایید کنید.