1

در مواقعی که ریموت خودرو جدید باشد و یا کنترل یونیت قفل مرکزی تعویض شده یاشد نیاز است تا ریموت بر روی خودرو تعریف گردد.

نکات مهم:

. جهت تعریف ریموت نیازی به تعریف کلید نمی باشد.

. در حین انجام مراحل زیر تمامی درب ها (غبر از درب سمت راننده) باید بسته باشند.

. در این خودرو حداکثر 2 عدد ریموت قابل تعریف می باشد.

برای تعریف ریموت این خودرو طبق مراحل زیر پیش می رویم:

  1. سوئیچ را داخل مغزی قرار دهید.
  2. در راننده را باز، بسته و مجدد باز نمایید.
  3. سوئیچ را داخل مغزی 5 بار باز و بسته نمایید. (باز، بسته/ باز، بسته/ باز، بسته/ باز، بسته/ باز، بسته) و پس از اتمام موفق عملیات یکبار فلاشر زده می شود.
  4. یکی از دکمه های کلید مد نظر جهت تعریف را بزنید. در این حالت نیز یک بار فلاشر زده می شود.
  5. یکی از دکمه های قفل کردن و یا باز کردن قفل را بر روی ریموت دوم فشار دهید. در این حالت نیز یک بار فلاشر زده می شود.
  6. درب راننده را بندید. در این حالت دو بار فلاشر زده می شود که نشان دهنده اتمام فرآیند تعریف ریموت می باشد.