روش تعریف ریموت خودروی کاپرا:

kapra-1_331

1)    سوئیچ را ببندید و در حالت LOCK قرار دهید.

2)    سوئیچ را در مدت زمان 7 ثانیه، سه بار باز نموده و ببندید. بار سوم سوئیچ باز بماند.

3)    در این زمان، چراغ قفل مرکزی در صفحه آمپر به مدت 3 ثانیه چشمک میزند و سپس خاموش شده و دوباره روشن می شود. با روشن چراغ، سریعا سوئیچ را ببندید.

4)    چراغ شروع به چشمک زدن می کند و بوق به صدا در می آید.

5)    سوئیچ را باز نموده و هر کدام از دکمه های ریموت را به مدت 1 ثانیه فشار داده و نگه دارید.چنانچه می خواهید ریموت بیشتری را تعریف کنید، دکمه های روی آنرا نیز هماندد ریموت قبلی فشار دهید.

6)    در این حالت چراغ ها یکبار چشمک زده و بوق به صدا در خواهد آمد و این نشانگر تعریف شدن ریموت می باشد.

7)    سوئیچ را ببندید.

8)    در این حالت بوق به صدا در خواهد آمد و به تعداد ریموت های تعریف شده برای خودرو بوق زده و چراغ های راهنما چشمک خواهد زد.