nissan_maxima_a33_ser2_01

1) همه ی درب ها را ببندید و توسط شاسی قفل مرکزی، درب ها را قفل کنید.

2) در ظرف مدت 10 ثانیه، شش مرتبه سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار داده و خارج کنید، توجه نمایید که سوئیچ را در این فرآیند باز نکنید.

3) در این مرحله چراغ های راهنما دو مرتبه چشمک می زنند.

97975716_amazoncom-keyless-entry-remote-fob-clicker-for-2000-

4) سوئیچ را وارد کرده  واز حالت بسته به حالت ACC  بچرخانید، در این زمان راهنما یک بار چشمک می زند.

5) در این زمان یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید و تعریف ریموت انجام می شود.