در فیلم پیش رو نحوه تعریف کارت سوئیچ خودروی مگان با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید، در دستگاه جی اسکن برای انجام این عملیات نیازی به کد سوئیچ ندارید و حتی دستگاه کد سوئیچ خودرو را نیز به شما نشان می دهد.