hw025632

هدف از تنظیم سنسور SCC اطمینان از عملکرد صحیح این سیستم است.برای اینکه سنسور درست عمل کند، سنسور باید به طور صحیح نصب و تنظیم شود.تنظیم سنسور تاثیر زیادی در تخمین جاده، تشخیص خطوط راه و تحلیل اهداف دارد.زمانی که سنسور تنظیم نباشد، تضمینی برای عملکرد صحیح SCC وجود ندارد.بنابراین، زمانی که سنسور دوباره نصب می شود یا سنسور جدید بر روی خودرو قرار می گیرد، کالیبراسیون سنسورباید توسط تعمیرکار متخصص انجام شود.

درموارد زیر تنظیم سنسور باید انجام گردد.

 • سنسور پس از باز شدن، دوباره نصب گردد.
 • یک سنسور جدید روی خودرو نصب گردد.
 • سنسوریا قطعات نزدیک به آن در اثر تصادف، دچار ضربه شده باشند.
 • سنسور خودروی جلویی را تشخیص ندهد.

اگر سنسور خودروی جلویی را تشخیص ندهد، موارد زیر را انجام دهید:

 • اجسام سنگین مانند چمدان یا چیزهای دیگر را از صندوق عقب خارج کنید.
 • تنظیم زوایای چرخ ها را چک کنید
 • تمیز بودن روکش روی سنسور را چک کنید.

بررسی تمیز بودن روکش سنسور:

سنسور رادار باید در جهت افقی و عمودی تراز باشد.تنظیم عمودی باید با استفاده از ابزار تراز انجام گردد و تنظیم افقی باید به وسیله رانندگی در جاده انجام شود.

1) برای حفظ حالت افقی بین خودرو و زمین، خودرو را بر روی جک یا سطح صاف پارک کنید.

2) سپر را جدا کنید.

3) تنظیم عمودی سنسور را با استفاده از تراز انجام دهید ( تلرانس مجاز±1.25 °)

  اگر عمود بودن سنسورخارج از محدوده ی مجاز بود، پیچ تنظیم B را چرخانده تا سنسور موقعیت سنسور تنظیم شود.

2 4

 

برای تنظیم عمودی سنسور، به منظور دقت بیشتراز تراز دیجیتالی استفاده کنید، اگر این ابزار در دسترس نبود، می توانید از تراز معمولی نیز استفاده فرمایید.

4) سپر را نصب کنید.

5) برای تنظیم افقی سنسور، دستگاه جی اسکن را وصل کنید و بعد از روشن کردن موتور، گزینه ی “SCC ALIGNMENT” یا تنظیم کروز کنترل فعال را انتخاب کنید.

قبل از شروع تنظیم سنسور، کدهای خطا را پاک کنید.

 

6) “DRIVING MODE” یا حالت رانندگی را برای شروع کالیبره سنسور انتخاب کنید.

7) پس از شروع کالیبره سنسور با جی اسکن، با خودرو رانندگی کنید، و چک کنید تا خط قرمز در صفحه آمپر روشن باشد.

کالیبره ی سنسور بین 5 تا 15 دقیقه زمان می برد. بسته به وضعیت ترافیک و شرایط جاده مدت زمان کالیبراسیون ممکن است کم یا زیاد شود.

برای تکمیل کالیبراسیون در کوتاه ترین زمان، در صورت امکان شرایط زیر را برای رانندگی رعایت فرمایید.

 • برای کاهش زمان کالیبراسیون:

–          با سرعت بیش از 65 کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید.

–          در یک مسیر مستقیم و بدون پیچ و انحنا رانندگی کنید.

–          در یک جاده با آسفالت مناسب و مسطح برانید.

–          در یک مسیر با موانع ثابت پشت سر هم ( تیر چراغ برق، درخت و غیره) رانندگی کنید.

–          در یک جاده ی خشک و بدون باران و برف رانندگی کنید.

 • در موارد زیر عملیات کالیبراسیون ممکن است دچار وقفه شود.

–          هنگامی که خودرو با پیچی به شعاع کمتر از 100 متر مواجه می شود.

–          رانندگی با سرعتی کمتراز حداقل مقدار موردنظر یا توقف در مسیر، مانند ایست در پشت چراغ قرمز.

–          زمانی که خودرودر تونل یا روگذر قرار می گیرد.

–          زمانی که فرمان بیش از حد به چپ یا راست چرخانده می شود یا تغییر لاین ناگهانی صورت می گیرد.

–          زمانی که در جاده ای با اجسام تکرار شونده ی کم رانندگی می کنید.

در زمانی که در جاده برای کالیبراسیون سنسور حرکت می کنید، موارد زیر را رعایت کنید:

 • سرعت مجاز رانندگی را رعایت کنید.
 • با توجه به شرایط ترافیکی جاده به صورت ایمن رانندگی کنید و کاهش زمان کالیبراسیون سنسور را فدای ایمنی رانندگی نکنید.

8)  پس از اینکه کالیبراسیون سنسور تکمیل شد، چراغ اخطار پشت آمپر خاموش می شود.

اگر کالیبراسیون سنسور کامل نشد، زاویه ی افقی (HORIZONTAL ANGLE) را با جی اسکن چک کنید.

اگر زاویه عمودی سنسور بیش از 3°± باشد، پایه و محل نشمینگاه سنسور را چک کنید.اگر مورد غیر عادی یافت نشد، یونیت SCC  را با یک یونیت جدید تعویض نمایید.

Lexus_IS250_ACC