پیوست: 1

خطای شیر برقی مدار ثانویه مانیفولد هوای ورودی