در این فیلم، برخی خودروهای چینی و ایرانی که در آپدیت 2017 به دستگاه جی اسکن اضافه شده اند یا برنامه ی آن ها تکمیل گردیده است را مشاهده می کنید، در آپدیت 2017 جی اسکن، تغییرات بسیار گسترده ای در همه ی برندهای خودرویی صورت گرفته است و خودروهای بسیار زیادی اضافه گردیده است که در این فیلم به صورت مختصر فقط برخی تغییرات در خودروهای چینی و ایرانی دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید.مابقی تغییرات مربوط به برندهای دیگر خودرویی را در فیلم های بعدی مشاهده خواهید کرد.