در دستگاه جی اسکن دو روش برای انتخاب خودروهای GM آمریکایی وجود دارد:

۱) روش جستجوی اتوماتیک که در این روش دستگاه دیاگ جی اسکن به صورت خودکار خودرو و مشخصات آن را شناسایی می کند و نیازی نیست که شما مدل و مشخصات را تعیین کنید.

۲) اگر به علت تشابه شماره ها ، اطلاعات خودروی موردنظر در دیتابیس دستگاه یافت نشد، باید این کار دستی و با انتخاب کاراکتر پنجم یا چهارم شماره شاسی یا وین کد خودرو انجام شود.

لازم به ذکر است که در انتخاب دستی باید از چهارمین رقم vin code یا شماره ی شاسی استفاده کرد و در خودروهای شاسی بلند و وانت ها باید از رقم پنجم vin code  بهره جست.