سنسور (AUC(Automatic recirculated Air  شامل یک سنسور تشخیص گاز است که سطح گازهای NOx,Sox,CO و هیدروکربن های نسوخته را اندازه گیری می کند.این سنسور، یک سیگنال ولتاژ براساس مقادیر این گازها به کنترل یونیت ارسال می کند.

اگر مقدار آلاینده ها زیاد باشد، کنترل یونیت طبق شرایط زیر حالت بازچرخش هوا رو فعال می کند.

  • در مد گرمایش، بازچرخش هوا حداکثر سه دقیقه فعال می شود.
  • در حالت سرمایش، بازچرخش هوا حداکثر برای ده دقیقه فعال می شود.

اگر مقدار گازهای آلاینده قبل از محدوده ی زمانی بالا به حد قابل قبولی برسد، سیستم کولر اتوماتیک دوباره به حالت مکش هوای ورودی تازه باز می گردد.اگر کیفیت هوای ورودی در انتهای بازه ی زمانی ذکر شده بهبود نیابد، سیستم برای مدت کوتاهی به حالت هوای تازه باز می گردد و دوباره برای سه یا ده دقیقه ی دیگر به حالت بازچرخش هوا می رود.

هرگاه کد خطای AUC SENSOR) E729)  را طبق شکل زیر در دستگاه جی اسکن مشاهده کردید، مراحل تعمیراتی زیر را انجام دهید:

 

1

 

در خودروهای BMW این سنسورمعمولا طبق شکل زیر در کنار قاب فن رادیاتور قرار می گیرد.

24

3

 

طبق شکل زیرسنسور را جدا کرده و قاب آن را بازکنید و فیلتر داخل سنسور را سرویس  و تمیز کنید.

5

 

با تمیز کردن فیلتراین سنسور معمولا مشکل برطرف می شود و می توانید خطای E729 را توسط دستگاه جی اسکن پاک کنید.

توجه نمایید که با توجه به محیط کار خودرو و میزان آلودگی هوا این فیلتر باید به صورت دوره ای سرویس و شستشو شود.