در فیلم پیش رو روش انجام ریست سرویس دوره ای یا CBS RESET خودروی BMW X۳ با کد اتاق F۲۵ را مشاهده می کنید، همانطور که در فیلم نمایش داده می شود، با استفاده از منوی CBS RESET دستگاه جی اسکن می توانید، سرویس روغن، لنت های ترمز، شمع جرقه، روغن ترمز، لنت های عقب، بازرسی خودرو، کنترل دودهای خروجی و غیره را ریست کنید.