هنگامی که موتور خودروی شما در حین کار کردن در حالت درجا یا در حالت تخته گاز دچار نوسان کاری می شود و نمی تواند قدرت یکسانی به شما ارائه دهد، یکی از مواردی که می تواند منجر به این اتفاق شود، صحیح کار نکردن زمان بندی متغیرمیل سوپاپ ها می تواند باشد. در این ویدئو برای شما نحوه ی تست سیستم زمان بندی متغیر میل سوپاپ ها را با دستگاه جی اسکن به شما نشان می دهیم.

 
Summary
ریست سیستم زمان بندی متغیر سوپاپ ها در خودرو مزدا 3
Title
ریست سیستم زمان بندی متغیر سوپاپ ها در خودرو مزدا 3
Description

هنگامی که موتور خودروی شما در حین کار کردن در حالت درجا یا در حالت تخته گاز دچار نوسان کاری می شود و نمی تواند قدرت یکسانی به شما ارائه دهد، یکی از مواردی که می تواند منجر به این اتفاق شود، صحیح کار نکردن زمان بندی متغیر سوپاپ ها می تواند باشد. در این ویدئو برای شما نحوه ی تست سیستم زمان بندی متغیر سوپاپ ها را با دستگاه جی اسکن به شما نشان می دهیم.