1

 

برای ریست چراغ سرویس روغن خودروی کادیلاک دویل Deville مدل 2000 تا 2005 که هشتمین و آخرین نسل از این سری کادیلاک است طبق روش زیر اقدام می کنیم.

روش اول:

1) سوئیچ را باز می کنیم اما موتور را روشن نمی کنیم.

2) در عرض 5 ثانیه، سه مرتبه پدال گاز را تا انتها فشار داده و آن را رها می کنیم.

3) در حالت ریست شدن، چراغ سرویس روغن برای حدود 2 تا 10 ثانیه شروع به چشمک زدن می کند.

4) در زمانی که چشمک زدن چراغ سرویس متوقف شد، ریست تکمیل شده است.

5) سوئیچ را ببندید و موتور را روشن کنید تا مطمئن شوید که چراغ سرویس خاموش شده است.

روش دوم:

این روش مخصوص مدل هایی است که مجهز به DIC( Driver Information Center) یا مانیتور مرکزی صفحه آمپراست:

1) پیغام oil life remaining یا عمر باقیمانده ی روغن را در صفحه نمایش انتخاب کنید.

2) دکمه ی Set  یا Reset صفحه آمپر را برای بیش از 5 ثانیه فشرده نگه می دارید.

3) عمر روغن به عدد 100 تغییر می کند و ریست سرویس انجام می شود و پیغام زیر در DIC یا مانیتور صفحه آمپر نمایان می شود.

 

2