در این ویدئو نحوه کارکرد پخش نیروی ترمز توسط سیستم EBD به صورت انیمیشن آموزش داده میشود. در این سیستم با توجه به باری که روی هر چرخ وجود دارد، نیروی ترمز متناسب با آن تنظیم میشود.