تعریف ریموت پژو 206 با دیاگ جی اسکن بعد از دانلود بی اس آی

بعد از دانلود BSI پژو 206 برای تعریف ریموت ابتدا باید نوع ریموت را انتخاب کنید.

مطابق تصاویر زیر پیش میروید و در منوی قفل کردن و باز کردن اطلاعات مربوط به ریموت را تنظیم می کنید.

ایران خودرو > پزو 206  > بی اس آی   > عملیا ت  ویژه > گزینه قفل کردن و باز کردن

206 1

تعریف ریموت پژو 206

206 3

206 6

206 7

با انتخاب این گزینه صفحه ی زیر نمایش داده میشود :

206 14

در این صفحه گزینه دوم نوع فرستنده کنترل یونیت را مشخص کنید

4 مدل فرستنده دارد :

1-      نوع قبلی فرستنده و خودرو با چراغ های مه شکن

2-      نوع قبلی فرستنده و خودرو بدون چراغ مه شکن

3-      نوع جدید فرستنده و خودرو با چراغ های مه شکن

4-      نوع جدید فرستنده و خودرو بدون چراغ های مه شکن

با کلیک بر روی مقدار کنونی نوع فرستنده،  میتوانید مدل ریموت مورد نظر را انتخاب کنید .

 سپس برای اینکه از درست بودن نوع ریموت انتخابی مطمئن شوید باید از ماژول کام 2000 ریموت را تست کنید .( مطابق مراحل زیر)

مطابق تصاویر زیر پیش بروید .

پژو 206 > اطلاعات راننده/ارتباط > ماژول فرمان – کام 2000 > اندازه گیری پارامترها > فرمان گیرنده فرکانس بالا

206 25

206 22

206 21

با انتخاب فرمان گیرنده فرکانس بالا صفحه ی زیر نمایش دادخ می شود .

206 20

گزینه های موجود در تصویر بالا دریافت پیام از ریموت را نمایش میدهد .

اگر دکمه های قفل شدن و باز شدن ریموت را فشار دهید :

دریافت پیام از ریموت از حالت  No Active  به Active   تغییر پیدا می کند .

در اینصورت یعنی خودرو فرکانس های ریموت را دریافت می کند و در غیر اینصورت باید دوباره  وارد بی اس ای > عملیات ویژه > قفل و باز کردن شوید و نوع ریموت را تغییر دهید و دوباره به قسمت کام 2000 برگردید تا ریموت را تست کنید و از دریافت سیگنال ریموت اطمینان حاصل کنید

پس از انتخاب درست نوع ریموت ، دوباره وارد منوی :  ایران خودرو > پزو 206  > بی اس آی    < BSIعملیا ت  ویژه > گزینه قفل کردن و باز کردن  ، میشوید

گزینه های دیگر راهم مطابق با جدول نمایش داده شده و نوع ریموت ماشین تغییر دهید و دکمه ی OK  را فشار دهید .

206

مورد مقدار کنونی
نوع قفل کردن

نوع فرستنده ریموت کنترل

مکان

قفل مرکزی درها با ریموت کنترل

قفل مجدد خودکار

قفل شدن در حال رانندگی

ساده.

…………

مشخص

فعال

فعال

فعال

 

نکته : در صفحه ی بالا اطلاعات در جدول مقدار کنونی ، براساس نوع ریموت میتواند تغییر کند .

بعد از آن دکمه ی قفل ریموت را نگه دارید و هم زمان کلید را داخل جای سوئیچ قرار دهید و باز کنید و به مدت 10 ثانیه دکمه ی قفل ریموت را فشار دهید سپس سوئیچ را ببندید و خارج کنید .

Untitled

چنانچه کلیه عملیات را به درستی انجام دهید ریموت شما تعریف شده و میتوانید آن را تست کنید .