2011-Mazda-Mazda3-iSport

در این فیلم روش تعریف و پیکره بندی یونیت فرمان الکتروهیدرولیک خودرو ی مزدا 3 را مشاهده می کنید، دقت نمایید که پس از تعویض یونیت فرمان نیاز است که حتما با دستگاه جی اسکن پیکره بندی یا تعریف شود، در غیر اینصورت، چراغ اخطار فرمان برقی روشن می شود و خطای B2477 در یونیت ثبت می شود، توجه نمایید که در هنگام انجام عملیات باید یونیت قبلی متصل باشد و زمانی که جی اسکن می گوید، یونیت جدید را نصب کنید.

 

 

Summary
تعریف یونیت فرمان برقی (EPS) خودروی مزدا3
Title
تعریف یونیت فرمان برقی (EPS) خودروی مزدا3
Description

در این فیلم روش تعریف و پیکره بندی یونیت فرمان الکتروهیدرولیک خودرو ی مزدا 3 را مشاهده می کنید، دقت نمایید که پس از تعویض یونیت فرمان نیاز است که حتما با دستگاه جی اسکن پیکره بندی یا تعریف شود، در غیر اینصورت، چراغ اخطار فرمان برقی روشن می شود و خطای B2477 در یونیت ثبت می شود، توجه نمایید که در هنگام انجام عملیات باید یونیت قبلی متصل باشد و زمانی که جی اسکن می گوید، یونیت جدید را نصب کنید.