در فیلم پیش رو روش ریست ایسیو گیربکس خودروی برلیانس با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید، این عملیات باید پس از سرویس روغن گیربکس، تعمیرات و یا تعویض قطعات گیربکس انجام شود، خودروی تست ما با ایراد تقه درهنگام تعویض دنده ها به تعمیرگاه مراجعه کرد و بعد از ریست گیربکس با دستگاه جی اسکن مشکل تعویض دنده های گیربکس حل شد و دنده ها به نرمی و بدون کوچکترین ضربه تغییر می کردند و تقه های گیربکس برطرف گردید.