در فیلم پیش رو روش ریست ایسیو گیربکس خودروی برلیانس با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید.

این عملیات باید پس از سرویس روغن گیربکس، تعمیرات و یا تعویض قطعات گیربکس انجام شود، خودروی مورد تست با ایراد تقه درهنگام تعویض دنده ها مواجه بود که با مراجعه به تعمیرگاه و بعد از ریست گیربکس با دستگاه جی اسکن مشکل ضربه در تعویض دنده های گیربکس حل شد و دنده ها به نرمی و بدون کوچکترین تقه ای تعویض می شدند و تقه های گیربکس برطرف گردید.