دستگاه جی اسکن بر روی خودروهای آمریکایی پوشش بسیار خوبی دارد.در فیلم پیش عیب یابی و عملیات ویژه ی خودروی GMC envoy را مشاهده می کنید.در این خودرو انتخاب مدل خودرو باید به صورت دستی انتخاب شود.در خودروهای نیمه سنگین و وانت ها باید از رقم پنجم شماره ی شاسی برای انتخاب خودرو استفاده کرد.همچنین دقت نمایید که رقم هشتم شماره ی شاسی نوع موتور خودرو را مشخص می کند.