در این فیلم نحوه ی فعال کردن حالت Auto Drive position setting خودروی نیسان اینفینیتی FX45 با دستگاه جی اسکن، با فعال کردن این گزینه در زمان باز کردن درب راننده، صندلی و فرمان به عقب رفته تا راننده راحت پشت فرمان قرار بگیرد، و پس از باز کردن سوئیچ صندلی و فرمان خودرو به جای خود بر می گردد.شما با استفاده از دستگاه جی اسکن می توانید این قابلیت را در خودروی اینفینیتی فعال یا غیر فعال کنید.