همانطور که می دانید، وظیفه ی دیفرانسیل تقسیم نیروی موتور بین چرخ های محرک است، این مساله زمانی اهمیت پیدا می کند که خودرو در پیچ قرار می گیرد و چرخ خارج پیچ باید دوران بیشتری نسبت به چرخ داخل پیچ داشته باشد، اگر دیفرانسیل این اختلاف دور را ایجاد نکند، پایداری خودرو از دست می رود و چرخ ها دچار لغزش می شوند، حال اگر یک چرخ بر روی سطح لغزنده ای قرار بگیرد یا در گودالی بیفتد، تمام نیرو به آن منتقل می شود و چرخ دیگر متوقف می شود، این زمانی است که  دیفرانسیل لغزش محدود (LSD) وارد عمل می شود و از انتقال نیرو به چرخی که اصطکاکی با زمین ندارد جلوگیری می کند.

دیفرانسیل های لغزش محدود یا LCD انواع مختلفی دارد که در این فیلم به معرفی آنها می پردازیم.

Summary