در خودروهای Mercedes Benz پس از انجام سرویس های دوره ای مانند تعویض روغن ، لنت های ترمز، شمع جرقه، روغن ترمز و چک کردن سطح مایعات و… لازم است وارد منوی Active Service System ) ASSYSTََ )  شویم و زمان انجام سرویس ها را ریست کنیم تا چراغ سرویس صفحه آمپر خاموش شود.

روش ریست کردن سرویس های دوره ای توسط دیاگ G-Scan در این ویدئو به طور کامل شرح داده شده است.