خطا ی : شیر برقی دریچه ثانویه منیفولد هوا (کنترل هوای ورودی متغیر) روی خودروی مزدا 3 و نحوه ی عیب یابی

mazda P0660: شیر برقی دریچه ثانویه منیفولد هوا مدار باز

P0660: MAZDA – Secondary Shutter Valve (SSV) Open  

 

شرایط تشخیص خطا :

کنترل یونیت موتور سیگنال کنترل مانیفولد هوای متغییر را از ترمینالهای 2AS و2AO ایسیوی موتور، پایش می کند. کنترل یونیت موتور شیر ورودی کنترل هوای متغیر  را باز و بسته می کند، اما اگر ولتاژ پایه های 2AS و 2AO با ولتاژ سیگنال کنترل یونیت منطبق نباشد، کنترل یونیت موتور نمیتواند عملکرد مدار کنترل مانیفولد هوای متغییر را کنترل کند. 2m   3m علل احتمالی بروز خطا:

  • خرابی عملگر شیر ورودی کنترل هوای متغیر
  • خرابی کانکتورها یا پایه ها
  • مدار باز در دسته سیم بین پایه A  شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AO کنترل یونیت موتور
  • اتصال به بدنه در دسته سیم بین پایه A  شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AO کنترل یونیت موتور
  • اتصال کوتاه به مثبت باتری در دسته سیم بین پایه A  شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AO کنترل یونیت موتور
  • مدار باز در دسته سیم بین پایه B  شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AS کنترل یونیت موتور
  • اتصال به بدنه در دسته سیم بین پایه B  شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AS کنترل یونیت موتور
  • اتصال کوتاه به مثبت باتری در دسته سیم بین پایه B  شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AS کنترل یونیت موتور
  • خرابی موتور

    سیم کشی شیر برقی دریچه ثانویه منیفولد هوا                                        

پست شده در آموزش آنلاین, آموزش مزدا

انتخاب خودرو