نحوه ی پیکره بندی، ریست دستی و دانلود BSI 206 و موارد نیاز به انجام آن ها با دیاگ جی اسکن

به اطلاع کلیه مشتریان محترم دستگاه جی اسکن می رساند، با توجه به افزایش سوال دوستان در مورد موارد لزوم برای انجام عملیات دانلود، برآن شدیم در این مورد اطلاع رسانی کنیم. باتوجه به غیراستاندارد بودن و ضروری نبودن عملیات دانلود در خیلی از موارد، ...