تعریف دریچه گاز بعد از شستشو یا تعویض دریچه گاز الزامی است و باید حتما توسط دیاگ مناسب انجام شود. این عملیات در خودروهای متفاوت به دو گونه انجام میشود: گروهی از خودروها با موتور خاموش تعریف دریچه میشوند (مثل همین ویدئو) و گروهی با موتور روشن.

در این ویدئو نحوه ی تعریف دریچه گاز برقی خودروی Audi A6 با دیاگ جی اسکن توضیح داده شده است .