vw-gol

 

برای تعریف (سنکرون کردن) ریموت خودروی فولکس گل باید طبق مراحل زیر پیش برویم:

1)  کلید را در مغزی سوئیچ قرار داده و سویچ را باز میکنیم .( چراغ های صفحه آمپر روشن میشود)

2) سپس دکمه شماره یک را در همان حالت باز بودن سوئیچ سه بار (و در زمان کمتر از 5 ثانیه) فشرده و رها کنید .

3) در این حالت قفل درب ها خود به خود باز و بسته خواهند شد و کلید دوباره هماهنگ میشود .

با پایان این عملیات، ریموت شما باید تعریف شده باشد، در صورت عدم موفقیت، مراحل بالا را به ترتیب تکرار کنید.