در این فیلم روش نصب یونیت جدید ABS روی خودروی مزدا3 را با دستگاه جی اسکن را مشاهده می کنید، همانطور که مشاهده می کنید، در این خودرو پس از نصب یونیت جدید نیاز است که تعریف را با دستگاه جی اسکن انجام دهید، دقت نمایید که برای تعریف یونیت جدید، باید یونیت قدیمی را ابتدا بر روی خودرو نصب نمایید.و سپس زمانی که دستگاه به شما می گوید، یونیت جدید را نصب کنید و طبق مراحل جی اسکن پیش بروید.