در منوی عملیات ویژه ی کنترل یونیت موتور پروتون ویرا، گزینه های زیادی وجود دارد، برای تعریف دریچه ی گاز باید اولین گزینه یا Throttle body learning را انتخاب کنیم، برای انجام این عملیات باید دقیقا طبق دستورات دستگاه پیش برویم و اگر زمانبندی هارا به صورت دقیق رعایت نکنیم، تعریف دریچه ی گاز به صورت صحیح انجام نخواهد شد و دور موتور در حالت دور آرام تنظیم نخواهد شد و همچنین ممکن است که موتور گاز نخورد.
انجام این عملیات با دستگاه جی اسکن بعد از شستشو یا تعویض دریچه یا تعویض ایسیو موتور توصیه می گردد، به طور کلی اگر عملیاتی انجام شود که حافظه ی موقعیت دریچه ی گاز را در داخل ایسیو موتور پاک کند، نیاز است که تعریف دریچه را انجام دهیم.