در این خودرور پس از تعویض سنسور دور موتور، فلایویل یا ایسیو موتور لازم است که تعریف سنسور دور موتور انجام شود. اگر تعریف سنسور دور موتور انجام نشود، ممکن چراغ چک روشن شود و موتور در دور آرام لرزش داشته باشد یا در دورهای پایین موتور cut off کند. برای انجام تعریف سنسور دور موتور با دستگاه جی اسکن طبق پیش فیلم پیش رو از منوی عملیات ویژه ی موتور اقدام می کنیم.