با استفاده از دیاگ جی اسکن می توانید مقادیر اولیه ی موتور را ریست کرده و برخی مشکلات نرم افزاری که باعث نوسان دور موتور و ریپ زدن آن می شود را برطرف کنید، انجام ریست ایسیو موتور پس از انجام تعمیرات مکانیکی و الکتریکی و انجام سرویس های دوره ای توصیه می گردد.

پس از تعویض قطعات سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی خودرو از قبیل سنسورها و عملگرها و یا برداشتن سرباتری به مدت طولانی انجام این ریست توصیه می گردد.