سیستم یاری رسان ترمز و تشخیص عابرین پیاده ی مرسدس بنز (pre safe with pedestrian recognition)، مجهز به رادارهای برد بلند، متوسط و کوتاه است و اگر خطری احساس کند، ابتدا هشدار دیداری و شنیداری می دهد و حتی اگر راننده ترمز را آهسته فشار دهد، این سیستم فعال می شود، در شرایط بحرانی اگر راننده عکس العملی نشان ندهد، سیستم ترمز کاملا اتوماتیک فعال می شود و خودرو را متوقف می کند.

در شرایط بحرانی اگر راننده عکس العمل نشان ندهد، سیستم ترمز کاملا اتوماتیک به تنهایی عمل می کند و خودرو را متوقف می کند.این سیستم با تشخیص عابرین پیاده می تواند از برخورد با آن ها تا سرعت 50 کیلومتر بر ساعت جلوگیری نماید.علاوه بر آن این سیستم می تواند، شدت تصادفات در سرعت 70 کیلومتر بر ساعت تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد، باید توجه داشته باشید که این سیستم به تنهایی قادر به کنترل خودرو و جلوگیری از تصادفات نیست و نیاز است که راننده همواره توجه و دقت کافی را در حین رانندگی داشته باشد.به طور کلی این دست سیستم های یاری سان، برای افزایش ایمنی رانندگی و کاهش احتمال تصادف در شرایط مختلف طراحی شده اند.