حضور مهندسين كره اي شركت GIT كره ي جنوبي در ايران براي به روزرسانی برنامه هاي دستگاه جي اسكن در شهریور ماه 95

حضور مهندسين كره اي شركت GIT كره ي جنوبي، برای به روز رسانی برنامه ی خودروهای پرکاربرد در بازار ایران، بر روی دستگاه دیاگ جی اسکن 

 

engineers GIT

پست شده در اخبار

انتخاب خودرو