تعریف سوئیچ پژو ROA با دیاگ جی اسکن
دیاگ جی اسکن را روشن کنید و کابل OBD جی اسکن را به کانکتور خودرو وصل کنید. محل کانکتور پژو ROA داخل جعبه فیوز قرار دارد. پژو ROA سپس مطابق تصاویر، مراحل زیر را پیش میروید.
نکته : برای تعریف سوئیچ باید نوع ایموبلایزر خودرو را بشناسید تا آن را در منوی دیاگ به درستی انتخاب نمایید. ضمنا داشتن کد 8 رقمی سوئیچ خودرو الزامی است. ایران خودرو>عملیات ویژه > تعریف سوئیچ > انتخاب نوع ایموبلایزر (Siemens / valeo )
جی اسکن - ایران خودرو تعریف سوئیچ
سپس منویی مطابق تصویر زیر مشاهده میکنید.
تعریف سوئیچ - عملیات ویژه.
در این منو میتوانید کدهای خطا و پارامترهای مربوط به ایموبلایزر را انتخاب کنید و اطلاعات آن را نیز ببینید. ولی برای ادامه ی عملیات تعریف سوئیچ باید روی گزینه عملیات ویژه کلیک کنید . سپس صفحه ی زیر را مشاهده می کنید
تعریف سوئیچ پژو ROA - جی اسکن.
در این صفحه دستگاه عیب یاب 6 گزینه به شما ارائه می کند: تمام مراحل این 6 گزینه را به ترتیب زیر باید انجام دهید تا عملیات تعریف سوئیچ تکمیل شود
1-تنظیم مجدد کلیدها
2-تنظیم مجدد ایموبلایزر
3-تنظیم مجدد کنترل یونیت
4-تنظیم کلیدها
5-تنظیم
ICU 6-تنظیم کنترل یونیت (عملیاتی که در هر مرحله باید انجام دهید را به ترتیب در تصاویر زیر مشاهده می کند)
در آغاز هر مرحله دستگاه عیب یاب ابتدا از شما کد 8 رقمی سوئیچ را میخواهد بنابراین در اولین قدم داشتن این کد الزامی است.
مرحله اول : تنظیم مجدد کلیدها > کد سوئیچ را وارد کنید و دکمه ی OK را انتخاب کنید > سپس جی اسکن پیغام میدهد پاک کردن کدهای تعمیر فرستنده کامل شد (OK را انتخاب کنید تا به صفحه ی بعدی بروید) > در مرحله بعدی مطابق توضیحات دیاگ سوئیچ ماشین را خاموش کنیدو دوباره روشن کنید و بعد از 4 ثانیه دکمه ی OK را کلیک کنید تا عملیات این مرحله تکمیل شود.
تنظیم مجدد کلیدها تنظیم مجدد کلیدها .
مرحله دوم : تنظیم مجدد ایموبلایزر > کد سوئیچ را وارد کنید و دکمه ی OK را انتخاب کنید > سپس جی اسکن پیغام میدهد راه اندازی مجدد ایموبلایزر تکمیل شد (OK را انتخاب کنید تا به صفحه ی بعدی بروید) > در مرحله بعدی مطابق توضیحات جی اسکن سوئیچ ماشین را خاموش کنید و دوباره روشن کنید و بعد از 4 ثانیه دکمه ی OK را کلیک کنید تا عملیات این مرحله تکمیل شود.
تنظیم مجدد ایموبلایزر تنظیم مجدد ایموبلایزر .
مرحله سوم : تنظیم مجدد کنترل یونیت > کد سوئیچ را در دیاگ وارد کنید و دکمه ی OK را انتخاب کنید > سپس جی اسکن پیغام میدهد راه اندازی مجدد ماژول کنترل موتور تکمیل شد (OK را انتخاب کنید تا به صفحه ی بعدی بروید) > در مرحله بعدی مطابق توضیحات جی اسکن سوئیچ ماشین را خاموش کنید و دوباره روشن کنید و بعد از 4 ثانیه دکمه ی OK را کلیک کنید تا عملیات این مرحله تکمیل شود.
تنظیم مجدد کنترل یونیت
تنظیم مجدد کنترل یونیت .
مرحله چهارم : تنظیم کلیدها > کد سوئیچ را وارد کنید و دکمه ی OK را انتخاب کنید > سپس دیاگ جی اسکن پیغام میدهد سوئیچ را خاموش کنید و با اولین کلید پس از شروع چشمک زدن چراغ IMMO سوئیچ را روشن کنید و بعد از 5 ثانیه دکمه ی OK را فشار دهید > در صفحه بعد به شما اعلام می کنید تعریف کلید پایان یافته دکمه ی  OK را فشار دهید تا بتوانید مراحل بعدی را انجام دهید.
تنظیم کلیدها
تنظیم کلیدها.
مرحله پنجم :تنظیم ICU  > کد سوئیچ را وارد کنید و دکمه ی OK را انتخاب کنید > سپس جی اسکن پیغام میدهد آموزش ICU تکمیل شده است  (OK را انتخاب کنید تا به صفحه ی بعدی بروید) > در مرحله بعدی مطابق توضیحات جی اسکن سوئیچ ماشین را خاموش کنید و دوباره روشن کنید و بعد از 4 ثانیه دکمه ی OK را کلیک کنید تا عملیات این مرحله تکمیل شود.
تنظیم ICU
تنظیم ICU .
مرحله ششم : تنظیم کنترل یونیت > کد سوئیچ را وارد کنید و دکمه ی OK را انتخاب کنید > سپس جی اسکن پیغام میدهد یادگیری ECM به اتمام رسیده است  (OK را انتخاب کنید تا به صفحه ی بعدی بروید) > در مرحله بعدی مطابق توضیحات دیاگ جی اسکن سوئیچ ماشین را خاموش کنیدو دوباره روشن کنید و بعد از 4 ثانیه دکمه ی OK را کلیک کنید تا عملیات این مرحله تکمیل شود.
تنظیم کنترل یونیت
تنظیم کنترل یونیت .
بعد از انجام این 6 مرحله تعریف سوئیچ پایان یافته است. برای اینکه مطمئن شوید عملیات کامل انجام شده سوئیچ  را باز کنید اگر چراغ ایموبلایزر چشمک بزند یعنی تعریف سوئیچ انجام نشده است و باید دوباره مراحل را به درستی و کامل و با توجه دقیق به پیغامهای دیاگ انجام دهید .